Teemme markkinointia, joka tuo tuloksia ja lisää brändin vetovoimaa

Kasvatamme asiakkaidemme menestystä kirkastamalla markkinointistrategiat. Tällöin markkinointi ei ole lyhytnäköistä, yksittäisiin toimenpiteisiin ja mutuun perustuvaa toimintaa, vaan se kasvattaa pitkäjänteisesti brändiarvoa, menestystä ja kestävää kilpailuetua.

Mikä markkinointistrategia on?

Kirkastettu markkinointistrategia on kilpailuedun luomisen pelikirja. Se on valinta siitä, mitä halutaan voittaa. Monilla organisaatioilla on vain yksi strategia. Silloin markkinoinnin osalta voidaan puhua markkinointisuunnitelmasta. Tärkeää kuitenkin on, että se linjaa markkinoinnin tekemistä riittävän strategisella ja liiketoimintaa kasvattavalla tavalla.

Markkinointistrategia tiivistää sen, miten yrityksen tulee tehdä markkinointia nyt ja tulevaisuudessa ja miten se luo ylivoimaa suhteessa kilpailijoihin, jotta se voi menestyä parhaalla mahdollisella tavalla. Sen avulla kaikki tekeminen on linjassa yrityksen liiketoimintastrategian tavoitteiden kanssa ja luo menestystä. Markkinointistrategia ei ole staattinen, vaan sen pohjalta tehtyjä toimenpiteitä seurataan ja tulosten pohjalta tehdään tarvittavia muutoksia. Tärkeintä on pysyä jatkuvasti ajan tasalla markkinoiden muutoksista ja olla valmis mukautumaan niihin.

Strateginen tiekartta markkinointiin

Kirkastettu markkinointistrategia on johtoryhmätason työkalu markkinoinnin johtamiseen. Se kokoaa yrityksen resurssit sekä potentiaalin ja muuttaa ne strategisesti pohdituiksi toimenpiteiksi. Näin markkinointi tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen.

Kirkastettu markkinointistrategia vastaa muun muassa näihin kysymyksiin:

 • Miten yrityksen liiketoimintastrategian tavoitteita saavutetaan markkinoinnin avulla?
 • Miten markkinointi parhaiten tukee yrityksen myyntiprosessia ja helpottaa myyntityötä?
 • Mitä kilpailijat tekevät ja miksi asiakas ostaa kilpailijalta?
 • Miten yritys erottuu kilpailijoistaan?
 • Mitä asiakasryhmiä yrityksen tulee voittaa puolelleen ja miten se tehdään?
 • Missä kanavissa ja minkälaisilla viesteillä yrityksen tulisi olla esillä?
 • Mitä markkinoinnin teknologioita on olemassa ja miten yrityksen tulisi niitä hyödyntää?
 • Miten markkinoinnilla vahvistetaan yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä?

Markkinointistrategian seitsemän keskeistä osa-aluetta

Markkinointistrategian kirkastamisessa käymme läpi seitsemän eri osa-aluetta:

1. Kilpailija-analyysi

Kilpailija-analyysin avulla arvioimme ja ennakoimme kilpailijoiden toimintaa. Määrittelemme keskeisimmät kilpailijat, tutkimme niiden toimintatapoja, hintatasoa ja markkinointia ja peilaamme niitä.

2. Kohderyhmät ja ostajapersoonat

Ostajapersoonat ovat yrityksen kohderyhmä. Määrittelyn avulla voimme rakentaa markkinoinnin puhuttelemaan ostajapersoonia ja tukemaan ostajapersoonien ostopolkua. Saamme selkeän suunnitelman siihen, millaista markkinointia kannattaa missäkin kohtaa ostopolkua tehdä asiakkaiden voittamiseksi.

3. Markkinoinnin teknologiat

Määrittelemme, miten markkinoinnin teknologioita voisi parhaiten hyödyntää myynnin, markkinoinnnin ja asiakaskokemuksen luomisessa.

4. Asiakaslupaukset ja kilpailuedut

Asiakaslupaukset voidaan määritellä, kun tunnetaan asiakkaat ja markkinat. Hyvin tehdyn pohjatyön jälkeen on turvallista lähteä lupaamaan. Kilpailijoista erottautuminen vaatii, että tunnemme kilpailukentän hyvin ja ymmärrämme, miten kilpailijoista voi erottautua tavalla, joka tyydyttää ostopersoonien tarpeet.

5. Sisältö ja kanavat

Sisältösuunnitelma on strateginen työkalu, jota toteuttamalla on tarkoitus ohjata potentiaalinen ostaja kohti ostopäätöstä. Sisällöllä ohjataan asiakasta eteenpäin ostopolulla kohti seuraavaa vaihetta ja lopulta ostopäätökseen ja päätöksen jälkeiseen sitoutumiseen.

6. Tavoitteet

Määrittelemme luotettavasti mitattavat tavoitteet markkinoinnille. Tavoitteet luovat markkinoinnille suunnan ja päämäärän. Ne pohjautuvat aina yrityksen liiketoimintastrategiaan. Päätavoitteita ei kannata asettaa kovin montaa. Olemme todenneet klassisen SMART-mallin yhdeksi käyttökelpoiseksi työkaluksi hyvien tavoitteiden asettamiseen. SMART-mallin avulla tavoitteista saa:

 • Smart eli tarkasti määriteltyjä
 • Measurable eli mitattavia
 • Assignable eli vastuutettuja (kuva vastaa tavoitteen saavuttamisesta)
 • Realistic eli realistisia
 • Time-related eli aikaan sidottuja

7. Mittarit

Jalostamme liiketoiminnan tavoitteista markkinoinnin mittarit. Näin varmistamme, että teemme oikeita asioita. Tarkoitus on todentaa, että tehdyt markkinoinnin toimenpiteet vaikuttavat liiketoimintaan halutulla tavalla. Mittareiksi kannattaa valita pari-kolme keskeisintä, joilla oikeasti on merkitystä sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä ja joita oikeasti ehditään seurata. Markkinointistrategia ei ole staattinen, vaan se vaatii jatkuvaa seurantaa ja sopeutumista muuttuviin olosuhteisiin.

Miksi markkinointistrategia kannattaa kirkastaa?

Muutos lähtee aina sisältä. Markkinointistrategiassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta johdetaan vaikuttavat päivittäiset ja viikottaiset aktiviteetit, joiden avulla tavoitteet tehdään todeksi. Kun yrityksessä keskitytään näihin aktiviteetteihin, keskitytään samalla liiketoimintavaikutusten rakentamiseen sisältä ulospäin. Markkinointistrategian avulla toimenpiteitä seurataan ja mitataan, jolloin käytännön työhön voidaan tehdä säätöjä haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Myynnin kasvattamisen lisäksi ammattitaitoisesti kirkastettu markkinointistrategia:

1. Vahvistaa brändiä

Kirkastettu markkinointistrategia auttaa luomaan haluttua mielikuvaa. Yksi sen keskeisimmistä hyödyistä on brändin vahvistuminen. Kun arkisessa markkinointityössä toistetaan kirkastettuja viestejä, se tallettaa arvoa brändiin koko ajan.

2. Luo kilpailuetua

Pelkällä taktisella markkinoinnilla ei pärjää markkinoilla, joissa kilpailu on kovaa. Kirkastetun strategian avulla on helpompi kohdata markkina selkeällä ja erottuvalla tulokulmalla. Näin markkinointi luo mielikuvaa, eikä jää hajuttomaksi ja mauttomaksi.

3. Luo innostusta ihmisiin

Hyvin kirkastettu markkinointistrategia luon ihmisten mieliin innostusta. Kun tekeminen on suunnitelmallista ja selkeää, työtä on mielekästä tehdä. Kirkastetut ja hyvin muotoillut viestit luovat osaltaan intoa viedä niitä eteenpäin.

 

Mielenkiintoista luettavaa aiheesta:

Milloin markkinointistrategia kannattaa tehdä ja mitä siinä tulisi huomioida?

Menestyjä syventää tunnetta asiakasviestinnässä

Al Riesin ja Jack Troutin kirja Positioning

Mika Hyötyläisen kirja Markkinoinnin Uusi Sielu

Joe Pulizzin ja Robert Rosen kirja Killing Marketing: How Innovative Businesses Are Turning Marketing Cost Into Profit

Ota yhteyttä